adatvédelmi tájékoztató

adatvédelmi tájékoztató

Be­ve­ze­tés

A ingyenebook.hu/ hon­la­pot üze­mel­te­tő Vas­kor Zol­tán (a to­váb­bi­ak­ban: Szol­gál­ta­tó, adat­ke­ze­lő) alá ve­ti ma­gát a kö­vet­ke­ző sza­bály­zat­nak:

A ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­se te­kin­te­té­ben tör­té­nő vé­del­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, va­la­mint a 95/46/EK ren­de­let ha­tá­lyon kí­vül he­lye­zé­sé­ről (ál­ta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let) AZ EU­RÓ­PAI PAR­LA­MENT ÉS A TA­NÁCS (EU) 2016/679 REN­DE­LE­TE (2016. áp­ri­lis 27.) sze­rint az aláb­bi tá­jé­koz­ta­tást ad­juk.

Je­len adat­vé­del­mi sza­bály­zat az aláb­bi ol­da­lak adat­ke­ze­lé­sét sza­bá­lyoz­za: https://www.ingyenebook.hu/

A sza­bály­zat mó­do­sí­tá­sai a fen­ti cí­men tör­té­nő köz­zé­té­tel­lel lép­nek ha­tály­ba.

Az adat­ke­ze­lő el­ér­he­tő­sé­gei

Vas­kor Zol­tán

E-mail: zolicmedbook@gmail.com

Fo­ga­lom­meg­ha­tá­ro­zá­sok

 1. sze­mé­lyes adat”: azo­no­sí­tott vagy azo­no­sít­ha­tó ter­mé­sze­tes sze­mély­re („érin­tett”) vo­nat­ko­zó bár­mely in­for­má­ció; azo­no­sít­ha­tó az a ter­mé­sze­tes sze­mély, aki köz­vet­len vagy köz­ve­tett mó­don, kü­lö­nö­sen va­la­mely azo­no­sí­tó, pél­dá­ul név, szám, hely­meg­ha­tá­ro­zó adat, on­line azo­no­sí­tó vagy a ter­mé­sze­tes sze­mély tes­ti, fi­zio­ló­gi­ai, ge­ne­ti­kai, szel­le­mi, gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis vagy szo­ci­á­lis azo­nos­sá­gá­ra vo­nat­ko­zó egy vagy több té­nye­ző alap­ján azo­no­sít­ha­tó;
 2. adat­ke­ze­lés”: a sze­mé­lyes ada­to­kon vagy adat­ál­lo­má­nyo­kon au­to­ma­ti­zált vagy nem au­to­ma­ti­zált mó­don vég­zett bár­mely mű­ve­let vagy mű­ve­le­tek összes­sé­ge, így a gyűj­tés, rög­zí­tés, rend­sze­re­zés, ta­go­lás, tá­ro­lás, át­ala­kí­tás vagy meg­vál­toz­ta­tás, le­kér­de­zés, be­te­kin­tés, fel­hasz­ná­lás, köz­lés to­váb­bí­tás, ter­jesz­tés vagy egyéb mó­don tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé té­tel út­ján, össze­han­go­lás vagy össze­kap­cso­lás, kor­lá­to­zás, tör­lés, il­let­ve meg­sem­mi­sí­tés;
 3. adat­ke­ze­lő”: az a ter­mé­sze­tes vagy jo­gi sze­mély, köz­ha­tal­mi szerv, ügy­nök­ség vagy bár­mely egyéb szerv, amely a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­sé­nek cél­ja­it és esz­kö­ze­it ön­ál­ló­an vagy má­sok­kal együtt meg­ha­tá­roz­za; ha az adat­ke­ze­lés cél­ja­it és esz­kö­ze­it az uni­ós vagy a tag­ál­la­mi jog ha­tá­roz­za meg, az adat­ke­ze­lőt vagy az adat­ke­ze­lő ki­je­lö­lé­sé­re vo­nat­ko­zó kü­lö­nös szem­pon­to­kat az uni­ós vagy a tag­ál­la­mi jog is meg­ha­tá­roz­hat­ja;
 4. adat­fel­dol­go­zó”: az a ter­mé­sze­tes vagy jo­gi sze­mély, köz­ha­tal­mi szerv, ügy­nök­ség vagy bár­mely egyéb szerv, amely az adat­ke­ze­lő ne­vé­ben sze­mé­lyes ada­to­kat ke­zel;
 5. cím­zett”: az a ter­mé­sze­tes vagy jo­gi sze­mély, köz­ha­tal­mi szerv, ügy­nök­ség vagy bár­mely egyéb szerv, aki­vel vagy amellyel a sze­mé­lyes ada­tot köz­lik, füg­get­le­nül at­tól, hogy har­ma­dik fél-e. Azon köz­ha­tal­mi szer­vek, ame­lyek egy egye­di vizs­gá­lat ke­re­té­ben az uni­ós vagy a tag­ál­la­mi jog­gal össz­hang­ban fér­het­nek hoz­zá sze­mé­lyes ada­tok­hoz, nem mi­nő­sül­nek cím­zett­nek; az em­lí­tett ada­tok e köz­ha­tal­mi szer­vek ál­ta­li ke­ze­lé­se meg kell, hogy fe­lel­jen az adat­ke­ze­lés cél­ja­i­nak meg­fe­le­lő­en az al­kal­ma­zan­dó adat­vé­del­mi sza­bá­lyok­nak;
 6. az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa”: az érin­tett aka­ra­tá­nak ön­kén­tes, konk­rét és meg­fe­le­lő tá­jé­koz­ta­tá­son ala­pu­ló és egy­ér­tel­mű ki­nyil­vá­ní­tá­sa, amellyel az érin­tett nyi­lat­ko­zat vagy a meg­erő­sí­tést fél­re­ért­he­tet­le­nül ki­fe­je­ző cse­le­ke­det út­ján jel­zi, hogy be­le­egye­zé­sét ad­ja az őt érin­tő sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­sé­hez;
 7. adat­vé­del­mi in­ci­dens”: a biz­ton­ság olyan sé­rü­lé­se, amely a to­váb­bí­tott, tá­rolt vagy más mó­don ke­zelt sze­mé­lyes ada­tok vé­let­len vagy jog­el­le­nes meg­sem­mi­sí­té­sét, el­vesz­té­sét, meg­vál­toz­ta­tá­sát, jo­go­su­lat­lan köz­lé­sét vagy az azok­hoz va­ló jo­go­su­lat­lan hoz­zá­fé­rést ered­mé­nye­zi.

A sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­sé­re vo­nat­ko­zó el­vek

A sze­mé­lyes ada­tok:

 1. ke­ze­lé­sét jog­sze­rű­en és tisz­tes­sé­ge­sen, va­la­mint az érin­tett szá­má­ra át­lát­ha­tó mó­don kell vé­gez­ni („jog­sze­rű­ség, tisz­tes­sé­ges el­já­rás és át­lát­ha­tó­ság”);
 2. gyűj­té­se csak meg­ha­tá­ro­zott, egy­ér­tel­mű és jog­sze­rű cél­ból tör­tén­jen, és azo­kat ne ke­zel­jék ezek­kel a cé­lok­kal össze nem egyez­tet­he­tő mó­don; a 89. cikk (1) be­kez­dé­sé­nek meg­fe­le­lő­en nem mi­nő­sül az ere­de­ti cél­lal össze nem egyez­tet­he­tő­nek a köz­ér­de­kű ar­chi­vá­lás cél­já­ból, tu­do­má­nyos és tör­té­nel­mi ku­ta­tá­si cél­ból vagy sta­tisz­ti­kai cél­ból tör­té­nő to­váb­bi adat­ke­ze­lés („cél­hoz kö­tött­ség”);
 3. az adat­ke­ze­lés cél­jai szem­pont­já­ból meg­fe­le­lő­ek és re­le­ván­sak kell, hogy le­gye­nek, és a szük­sé­ges­re kell kor­lá­to­zód­ni­uk („adat­ta­ka­ré­kos­ság”);
 4. pon­tos­nak és szük­ség ese­tén nap­ra­kész­nek kell len­ni­ük; min­den ész­sze­rű in­téz­ke­dést meg kell ten­ni an­nak ér­de­ké­ben, hogy az adat­ke­ze­lés cél­jai szem­pont­já­ból pon­tat­lan sze­mé­lyes ada­to­kat ha­la­dék­ta­la­nul tö­röl­jék vagy he­lyes­bít­sék („pon­tos­ság”);
 5. tá­ro­lá­sá­nak olyan for­má­ban kell tör­tén­nie, amely az érin­tet­tek azo­no­sí­tá­sát csak a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­se cél­ja­i­nak el­éré­sé­hez szük­sé­ges ide­ig te­szi le­he­tő­vé; a sze­mé­lyes ada­tok en­nél hosszabb ide­ig tör­té­nő tá­ro­lá­sá­ra csak ak­kor ke­rül­het sor, amennyi­ben a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­sé­re a 89. cikk (1) be­kez­dé­sé­nek meg­fe­le­lő­en köz­ér­de­kű ar­chi­vá­lás cél­já­ból, tu­do­má­nyos és tör­té­nel­mi ku­ta­tá­si cél­ból vagy sta­tisz­ti­kai cél­ból ke­rül majd sor, az e ren­de­let­ben az érin­tet­tek jo­ga­i­nak és sza­bad­sá­ga­i­nak vé­del­me ér­de­ké­ben elő­írt meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si in­téz­ke­dé­sek vég­re­haj­tá­sá­ra is fi­gye­lem­mel („kor­lá­to­zott tá­rol­ha­tó­ság”);
 6. ke­ze­lé­sét oly mó­don kell vé­gez­ni, hogy meg­fe­le­lő tech­ni­kai vagy szer­ve­zé­si in­téz­ke­dé­sek al­kal­ma­zá­sá­val biz­to­sít­va le­gyen a sze­mé­lyes ada­tok meg­fe­le­lő biz­ton­sá­ga, az ada­tok jo­go­su­lat­lan vagy jog­el­le­nes ke­ze­lé­sé­vel, vé­let­len el­vesz­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy ká­ro­so­dá­sá­val szem­be­ni vé­del­met is ide­ért­ve („in­teg­ri­tás és bi­zal­mas jel­leg”).

Az adat­ke­ze­lő fe­le­lős a fen­ti­ek meg­fe­le­lé­sért, to­váb­bá ké­pes­nek kell len­nie e meg­fe­le­lés iga­zo­lá­sá­ra („el­szá­mol­tat­ha­tó­ság”).

Az adat­ke­ze­lő nyi­lat­ko­zik, hogy adat­ke­ze­lé­se a je­len pont­ban fog­lalt alap­el­vek­nek meg­fe­le­lő­en tör­té­nik.

Egyes adat­ke­ze­lé­sek

Ügy­fél­kap­cso­lat

Az adat­gyűj­tés té­nye, a ke­zelt ada­tok kö­re és az adat­ke­ze­lés cél­ja:

Sze­mé­lyes adat Az adat­ke­ze­lés cél­ja
Név, e-mail cím Kap­cso­lat­tar­tás, azo­no­sí­tás, szer­ző­dé­sek tel­je­sí­té­se, üz­le­ti cél.

Az érin­tet­tek kö­re: Az adat­ke­ze­lő­vel te­le­fo­non/e-mail­ben/sze­mé­lye­sen kap­cso­la­tot tar­tó, vagy szer­ző­dé­ses jog­vi­szony­ban ál­ló va­la­mennyi érin­tett.

Az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­ma, az ada­tok tör­lé­sé­nek ha­tár­ide­je: Az adat­ke­ze­lés az adat­ke­ze­lő és az érin­tett kö­zöt­ti jog­vi­szony meg­szű­né­sé­ig, il­let­ve szer­ző­dé­ses jog­vi­szony ese­tén a pol­gár­jo­gi el­évü­lé­si idő el­tel­té­ig tart.

Az ada­tok meg­is­me­ré­sé­re jo­go­sult le­het­sé­ges adat­ke­ze­lők sze­mé­lye, a sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei: A sze­mé­lyes ada­to­kat az adat­ke­ze­lő er­re fel­jo­go­sí­tott mun­ka­tár­sai ke­zel­he­tik, a fen­ti alap­el­vek tisz­te­let­ben tar­tá­sá­val.

Az érin­tet­tek adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos jo­ga­i­nak is­mer­te­té­se:

 • Az érin­tett ké­rel­mez­he­ti az adat­ke­ze­lő­től a rá vo­nat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rést, azok he­lyes­bí­té­sét, tör­lé­sét vagy ke­ze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, és
 • az érin­tett­nek jo­ga van az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz, to­váb­bá a hoz­zá­já­ru­lás bár­mely idő­pont­ban tör­té­nő vissza­vo­ná­sá­hoz.

A sze­mé­lyes ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rést, azok tör­lé­sét, mó­do­sí­tá­sát, vagy ke­ze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, az ada­tok hor­doz­ha­tó­sá­gát az aláb­bi mó­do­kon tud­ja érin­tett kez­de­mé­nyez­ni:

 • E-mail: ter­ma­lin­fo30@​​com

Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja:

a GDPR 6. cikk (1) be­kez­dés b) és c) pont­ja.

A szer­ző­dés­ből ere­dő kö­ve­te­lé­sek ér­vé­nye­sí­té­se ese­tén a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről szó­ló 2013. évi V. tör­vény 6:21. §-a sze­rint 5 év.

6:22. § [El­évü­lés]

(1) Ha e tör­vény el­té­rő­en nem ren­del­ke­zik, a kö­ve­te­lé­sek öt év alatt évül­nek el.

(2) Az el­évü­lés ak­kor kez­dő­dik, ami­kor a kö­ve­te­lés ese­dé­kes­sé vá­lik.

(3) Az el­évü­lé­si idő meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló meg­ál­la­po­dást írás­ba kell fog­lal­ni.

(4) Az el­évü­lést ki­zá­ró meg­ál­la­po­dás sem­mis.

Tá­jé­koz­tat­juk, hogy

 • az adat­ke­ze­lés szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­hez és aján­lat adá­sá­hoz szük­sé­ges.
 • kö­te­lesa sze­mé­lyes ada­to­kat meg­ad­ni, hogy tud­juk a ren­de­lé­sét/egyéb ké­ré­sét tel­je­sí­te­ni.
 • az adat­szol­gál­ta­tás el­ma­ra­dá­sa az­zal a kö­vet­kez­mé­nyek­keljár, hogy nem tud­juk a ren­de­lé­sét/ké­ré­sét fel­dol­goz­ni.

Hír­le­vél, eDM

 1. A gaz­da­sá­gi rek­lám­te­vé­keny­ség alap­ve­tő fel­té­te­le­i­ről és egyes kor­lá­ta­i­ról szó­ló 2008. évi XL­VI­II. tör­vény 6. §-a ér­tel­mé­ben Fel­hasz­ná­ló elő­ze­te­sen és ki­fe­je­zet­ten hoz­zá­já­rul­hat ah­hoz, hogy Szol­gál­ta­tó rek­lám­aján­la­ta­i­val, egyéb kül­de­mé­nye­i­vel a re­giszt­rá­ci­ó­kor meg­adott el­ér­he­tő­sé­ge­in meg­ke­res­se.
 2. To­váb­bá Ügy­fél a je­len tá­jé­koz­ta­tó ren­del­ke­zé­se­it szem előtt tart­va hoz­zá­já­rul­hat ah­hoz, hogy Szol­gál­ta­tó a rek­lám­aján­la­tok kül­dé­sé­hez szük­sé­ges sze­mé­lyes ada­ta­it ke­zel­je.
 3. Szol­gál­ta­tó nem küld ké­ret­len rek­lám­üze­ne­tet, és Fel­hasz­ná­ló kor­lá­to­zás és in­do­ko­lás nél­kül, in­gye­ne­sen le­irat­koz­hat az aján­la­tok kül­dé­sé­ről. Eb­ben az eset­ben Szol­gál­ta­tó min­den – a rek­lám­üze­ne­tek kül­dé­sé­hez szük­sé­ges – sze­mé­lyes ada­tát tör­li nyil­ván­tar­tá­sá­ból és to­váb­bi rek­lám­aján­la­ta­i­val nem ke­re­si meg a Fel­hasz­ná­lót. Fel­hasz­ná­ló a rek­lá­mok­ról le­irat­koz­hat az üze­net­ben lé­vő link­re kat­tint­va.
 4. Az adat­gyűj­tés té­nye, a ke­zelt ada­tok kö­re és az adat­ke­ze­lés cél­ja:
Sze­mé­lyes adat Az adat­ke­ze­lés cél­ja
Név, e-mail cím. Azo­no­sí­tás, a hír­le­vél­re va­ló fel­irat­ko­zás le­he­tő­vé té­te­le.
irá­nyí­tó­szám, szü­le­tés éve mar­ke­ting te­vé­keny­ség se­gí­té­se, rek­lá­mok cél­zá­sa, szeg­men­tá­lá­sa
A fel­irat­ko­zás idő­pont­ja Tech­ni­kai mű­ve­let vég­re­haj­tá­sa.
A fel­irat­ko­zás ko­ri IP cím Tech­ni­kai mű­ve­let vég­re­haj­tá­sa.
 1. Az érin­tet­tek kö­re: A hír­le­vél­re fel­irat­ko­zó va­la­mennyi érin­tett.
 2. Az adat­ke­ze­lés cél­ja: rek­lá­mot tar­tal­ma­zó elekt­ro­ni­kus üze­ne­tek (e-mail, eDM) kül­dé­se az érin­tett ré­szé­re, tá­jé­koz­ta­tás nyúj­tá­sa az ak­tu­á­lis in­for­má­ci­ók­ról, ter­mé­kek­ről, ak­ci­ók­ról, új funk­ci­ók­ról stb.
 3. Az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­ma, az ada­tok tör­lé­sé­nek ha­tár­ide­je: a hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat vissza­vo­ná­sá­ig, az­az a le­irat­ko­zá­sig tart az adat­ke­ze­lés.
 4. Az ada­tok meg­is­me­ré­sé­re jo­go­sult le­het­sé­ges adat­ke­ze­lők sze­mé­lye, a sze­mé­lyes ada­tok cím­zett­jei: A sze­mé­lyes ada­to­kat az adat­ke­ze­lő sa­les és mar­ke­ting mun­ka­tár­sai ke­zel­he­tik, a fen­ti alap­el­vek tisz­te­let­ben tar­tá­sá­val.
 5. Az érin­tet­tek adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos jo­ga­i­nak is­mer­te­té­se:
 • Az érin­tett ké­rel­mez­he­ti az adat­ke­ze­lő­től a rá vo­nat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rést, azok he­lyes­bí­té­sét, tör­lé­sét vagy ke­ze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, va­la­mint
 • til­ta­koz­hat a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak ke­ze­lé­se el­len és
 • az érin­tett­nek jo­ga van az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz, to­váb­bá a hoz­zá­já­ru­lás bár­mely idő­pont­ban tör­té­nő vissza­vo­ná­sá­hoz.
 1. A sze­mé­lyes ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rést, azok tör­lé­sét, mó­do­sí­tá­sát, vagy ke­ze­lé­sé­nek kor­lá­to­zá­sát, az ada­tok hor­doz­ha­tó­sá­gát, il­let­ve til­ta­ko­zá­sát az aláb­bi mó­do­kon tud­ja érin­tett kez­de­mé­nyez­ni:
 • E-mail: ter­ma­lin­fo30@​​com
 1. Az érin­tett bár­mi­kor,in­gye­ne­sen le­irat­koz­hat a hír­le­vél­ről.
 2. Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja: az érin­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa, 6. cikk (1) be­kez­dés a) és f) pont és a gaz­da­sá­gi rek­lám­te­vé­keny­ség alap­ve­tő fel­té­te­le­i­ről és egyes kor­lá­ta­i­ról szó­ló 2008. évi XL­VI­II. tör­vény 6. § (5) be­kez­dé­se:

A rek­lá­mo­zó, a rek­lám­szol­gál­ta­tó, il­let­ve a rek­lám köz­zé­te­vő­je – a hoz­zá­já­ru­lás­ban meg­ha­tá­ro­zott kör­ben – a ná­luk hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­za­tot te­vő sze­mé­lyek sze­mé­lyes ada­ta­i­ról nyil­ván­tar­tást ve­zet. Az eb­ben a nyil­ván­tar­tás­ban rög­zí­tett – a rek­lám cím­zett­jé­re vo­nat­ko­zó – adat csak a hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­ban fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en, an­nak vissza­vo­ná­sá­ig ke­zel­he­tő, és har­ma­dik fél szá­má­ra ki­zá­ró­lag az érin­tett sze­mély elő­ze­tes hoz­zá­já­ru­lá­sá­val ad­ha­tó át.

 1. Tá­jé­koz­tat­juk, hogy
 • az adat­ke­ze­lés az Ön hoz­zá­já­ru­lá­sán és a szol­gál­ta­tó jo­gos ér­de­kén ala­pul.
 • kö­te­lesa sze­mé­lyes ada­to­kat meg­ad­ni, ha hír­le­ve­let sze­ret­ne kap­ni tő­lünk.
 • az adat­szol­gál­ta­tás el­ma­ra­dá­sa az­zal a kö­vet­kez­mé­nyek­keljár, hogy nem tu­dunk Ön­nek hír­le­ve­let kül­de­ni.
 1. Cím­zet­tek, akik­kel a sze­mé­lyes ada­to­kat köz­lik
 2. Adat­fel­dol­go­zók (akik, az adat­ke­ze­lő ne­vé­ben vég­zik az adat­ke­ze­lést)

Az adat­ke­ze­lő a sa­ját adat­ke­ze­lé­si te­vé­keny­sé­ge­i­nek elő­se­gí­té­se cél­já­ból, to­váb­bá érin­tet­tel kö­tött szer­ző­dés-, il­let­ve a jog­sza­bá­lyok ál­tal tá­masz­tott kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­se ér­de­ké­ben adat­fel­dol­go­zó­kat vesz igény­be.

Az adat­ke­ze­lő nagy hang­súlyt fek­tet ar­ra, hogy ki­zá­ró­lag olyan adat­fel­dol­go­zó­kat ve­gyen igény­be, akik vagy ame­lyek meg­fe­le­lő ga­ran­ci­á­kat nyúj­ta­nak az adat­ke­ze­lés GDPR-ban fog­lalt kö­ve­tel­mé­nye­i­nek va­ló meg­fe­le­lé­sét és az érin­tet­tek jo­ga­i­nak vé­del­mét biz­to­sí­tó, meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si in­téz­ke­dé­sek vég­re­haj­tá­sá­ra.

Az adat­fel­dol­go­zó és bár­mely, az adat­ke­ze­lő vagy az adat­fel­dol­go­zó irá­nyí­tá­sa alatt el­já­ró, a sze­mé­lyes ada­tok­hoz hoz­zá­fé­rés­sel ren­del­ke­ző sze­mély a je­len sza­bály­zat­ban fog­lalt sze­mé­lyes ada­to­kat ki­zá­ró­lag az adat­ke­ze­lő uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en ke­ze­li.

Az adat­fel­dol­go­zó te­vé­keny­sé­ge­i­ért az adat­ke­ze­lő jo­gi fe­le­lős­ség­gel tar­to­zik. Az adat­fel­dol­go­zó csak ab­ban az eset­ben tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel az adat­ke­ze­lés ál­tal oko­zott ká­ro­kért, ha nem tar­tot­ta be a GDPR-ban meg­ha­tá­ro­zott, ki­fe­je­zet­ten az adat­fel­dol­go­zó­kat ter­he­lő kö­te­le­zett­sé­ge­ket, vagy ha az adat­ke­ze­lő jog­sze­rű uta­sí­tá­sa­it fi­gyel­men kí­vül hagy­ta, vagy azok­kal el­len­té­te­sen járt el.

Az adat­fel­dol­go­zó­nak az ada­tok ke­ze­lé­sét érin­tő­en ér­de­mi dön­tés­ho­za­ta­la nin­csen.

Az adat­ke­ze­lő az in­for­ma­ti­kai hát­tár biz­to­sí­tá­sá­ra tár­hely-szol­gál­ta­tót, a meg­ren­delt ter­mé­kek ki­szál­lí­tá­sá­ra fu­tár­szol­gá­la­tot, mint adat­fel­dol­go­zót vesz igény­be.

 1. Egyes adat­fel­dol­go­zók:
 2. Tár­hely-szol­gál­ta­tó
 3. Adat­fel­dol­go­zó ál­tal el­lá­tott te­vé­keny­ség: Tár­hely-szol­gál­ta­tás
 4. Adat­fel­dol­go­zó meg­ne­ve­zé­se és el­ér­he­tő­sé­ge:

Név:

Tár­hely szol­gál­ta­tó:

cég­név: Bla­ze­Arts Kft.

szék­hely: 6090 Kun­szent­mik­lós, Dam­ja­nich u. 36. 1/8

E-mail: in­fo@​forpsi.​hu

 1. Az adat­ke­ze­lés té­nye, a ke­zelt ada­tok kö­re: Az érin­tett ál­tal meg­adott va­la­mennyi sze­mé­lyes adat.
 2. Az érin­tet­tek kö­re: A web­ol­dalt hasz­ná­ló va­la­mennyi érin­tett.
 3. Az adat­ke­ze­lés cél­ja: A web­ol­dal el­ér­he­tő­vé té­te­le, meg­fe­le­lő mű­köd­te­té­se.
 4. Az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­ma, az ada­tok tör­lé­sé­nek ha­tár­ide­je: Az adat­ke­ze­lő és a tár­hely-szol­gál­ta­tó kö­zöt­ti meg­ál­la­po­dás meg­szű­né­sé­ig, vagy az érin­tett­nek a tár­hely-szol­gál­ta­tó fe­lé in­té­zett tör­lé­si ké­rel­mé­ig tart az adat­ke­ze­lés.
 5. Az adat­fel­dol­go­zás jog­alap­ja: a GDPR, 6. cikk (1) be­kez­dés f) pont­ja, il­let­ve az elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­de­le­mi szol­gál­ta­tá­sok, va­la­mint az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kér­dé­se­i­ről szó­ló 2001. évi CVI­II. tör­vény 13/A. § (3) be­kez­dé­se.
 6. Az érin­tett jo­gai:
 7. Ön tá­jé­ko­zód­hat az adat­ke­ze­lés kö­rül­mé­nye­i­ről,
 8. Ön jo­go­sult ar­ra, hogy az adat­ke­ze­lő­től vissza­jel­zést kap­jon, hogy a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak ke­ze­lé­se fo­lya­mat­ban van-e, il­let­ve hoz­zá­fér­het az adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos va­la­mennyi in­for­má­ci­ó­hoz.
 9. Ön jo­go­sult ar­ra, hogy az Ön­re vo­nat­ko­zó sze­mé­lyes ada­ta­it ta­golt, szé­les kör­ben hasz­nált, gép­pel ol­vas­ha­tó for­má­tum­ban meg­kap­ja.
 10. Ön jo­go­sult ar­ra, hogy ké­ré­sé­re az adat­ke­ze­lő in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül he­lyes­bít­se a pon­tat­lan sze­mé­lyes ada­ta­it.
 11. Ön til­ta­koz­hat a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak ke­ze­lé­se el­len.
 12. A co­o­kie-k (sü­tik) ke­ze­lé­sé­ről ide kat­tint­vatá­jé­ko­zód­hat.
 13. Go­og­le és fa­ce­book szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­ta
 14. Go­og­le Ad­words kon­ver­zió­kö­ve­tés hasz­ná­la­ta
 15. A „Go­og­le Ad­Words” ne­vű on­line rek­lám­prog­ra­mot hasz­nál­ja az adat­ke­ze­lő, to­váb­bá an­nak ke­re­te­in be­lül igény­be ve­szi a Go­og­le kon­ver­zió­kö­ve­tő szol­gál­ta­tá­sát. A Go­og­le kon­ver­zió­kö­ve­tés a Go­og­le Inc. elem­ző szol­gál­ta­tá­sa (1600 Amp­hit­he­at­re Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA; „Go­og­le“).
 16. Ami­kor Fel­hasz­ná­ló egy web­ol­dalt Go­og­le-hir­de­tés ál­tal ér el, ak­kor egy a kon­ver­zió­kö­ve­tés­hez szük­sé­ges co­o­kie ke­rül a szá­mí­tó­gé­pé­re. Ezek­nek a co­o­kie-knak az ér­vé­nyes­sé­ge kor­lá­to­zott, és nem tar­tal­maz­nak sem­mi­lyen sze­mé­lyes ada­tot, így a Fel­hasz­ná­ló nem is azo­no­sít­ha­tó ál­ta­luk.
 17. Ami­kor a Fel­hasz­ná­ló a web­ol­dal bi­zo­nyos ol­da­la­it bön­gé­szi, és a co­o­kie még nem járt le, ak­kor a Go­og­le és az adat­ke­ze­lő is lát­hat­ja, hogy Fel­hasz­ná­ló a hir­de­tés­re kat­tin­tott.
 18. Min­den Go­og­le Ad­Words ügy­fél má­sik co­o­kie-t kap, így azo­kat az Ad­Words ügy­fe­le­i­nek web­ol­da­la­in ke­resz­tül nem le­het nyo­mon kö­vet­ni.
 19. Az in­for­má­ci­ók – me­lye­ket a kon­ver­zió­kö­ve­tő co­o­kie-k se­gít­sé­gé­vel sze­rez­tek – azt a célt szol­gál­ják, hogy az Ad­Words kon­ver­zió­kö­ve­tést vá­lasz­tó ügy­fe­le­i­nek szá­má­ra kon­ver­zi­ós sta­tisz­ti­ká­kat ké­szít­se­nek. Az ügy­fe­lek így tá­jé­ko­zód­nak a hir­de­té­sük­re kat­tin­tó és kon­ver­zió­kö­ve­tő cím­ké­vel el­lá­tott ol­dal­ra to­váb­bí­tott fel­hasz­ná­lók szá­má­ról. Azon­ban olyan in­for­má­ci­ók­hoz nem jut­nak hoz­zá, me­lyek­kel bár­me­lyik fel­hasz­ná­lót azo­no­sí­ta­ni le­het­ne.
 20. Ha nem sze­ret­ne részt ven­ni a kon­ver­zió­kö­ve­tés­ben, ak­kor ezt el­uta­sít­hat­ja az­ál­tal, hogy bön­gé­sző­jé­ben le­tilt­ja a co­o­kie-k te­le­pí­té­sé­nek le­he­tő­sé­gét. Ez­után Ön nem fog sze­re­pel­ni a kon­ver­zió­kö­ve­té­si sta­tisz­ti­kák­ban.
 21. To­váb­bi in­for­má­ció va­la­mint a Go­og­le adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­za­ta az aláb­bi ol­da­lon ér­he­tő el:  ​google.​de/​pol​icie​s/​privacy/
 22. A Go­og­le Analy­tics al­kal­ma­zá­sa
 23. Ez a hon­lap a Go­og­le Analy­tics al­kal­ma­zást hasz­nál­ja, amely a Go­og­le Inc. („Go­og­le”) web­elem­ző szol­gál­ta­tá­sa. A Go­og­le Analy­tics úgy­ne­ve­zett „co­o­kie-kat”, szö­veg­fáj­lo­kat hasz­nál, ame­lye­ket a szá­mí­tó­gé­pé­re men­te­nek, így elő­se­gí­tik Fel­hasz­ná­ló ál­tal lá­to­ga­tott web­lap hasz­ná­la­tá­nak elem­zé­sét.
 24. A Fel­hasz­ná­ló ál­tal hasz­nált web­ol­dal­lal kap­cso­la­tos co­o­kie-kkal lét­re­ho­zott in­for­má­ci­ók rend­sze­rint a Go­og­le egyik USA-be­li szer­ve­ré­re ke­rül­nek és tá­ro­lód­nak. Az IP-ano­ni­mi­zá­lás web­ol­da­li ak­ti­vá­lá­sá­val a Go­og­le a Fel­hasz­ná­ló IP-cí­mét az Eu­ró­pai Unió tag­ál­la­ma­in be­lül vagy az Eu­ró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban ré­szes más ál­la­mok­ban elő­ző­leg meg­rö­vi­dí­ti.
 25. A tel­jes IP-cím­nek a Go­og­le USA-ban lé­vő szer­ve­ré­re tör­té­nő to­váb­bí­tá­sá­ra és ot­ta­ni le­rö­vi­dí­té­sé­re csak ki­vé­te­les ese­tek­ben ke­rül sor. Eme web­ol­dal üze­mel­te­tő­jé­nek meg­bí­zá­sá­ból a Go­og­le eze­ket az in­for­má­ci­ó­kat ar­ra fog­ja hasz­nál­ni, hogy ki­ér­té­kel­je, ho­gyan hasz­nál­ta a Fel­hasz­ná­ló a hon­la­pot, to­váb­bá, hogy a web­ol­dal üze­mel­te­tő­jé­nek a hon­lap ak­ti­vi­tá­sá­val össze­füg­gő je­len­té­se­ket ké­szít­sen, va­la­mint, hogy a web­ol­dal- és az in­ter­net­hasz­ná­lat­tal kap­cso­la­tos to­váb­bi szol­gál­ta­tá­so­kat tel­je­sít­sen.
 26. A Go­og­le Analy­tics ke­re­te­in be­lül a Fel­hasz­ná­ló bön­gé­sző­je ál­tal to­váb­bí­tott IP-cí­met nem ve­ze­ti össze a Go­og­le más ada­ta­i­val. A co­o­kie-k tá­ro­lá­sát a Fel­hasz­ná­ló a bön­gé­sző­jé­nek meg­fe­le­lő be­ál­lí­tá­sá­val meg­aka­dá­lyoz­hat­ja, azon­ban fel­hív­juk fi­gyel­mét, hogy eb­ben az eset­ben elő­for­dul­hat, hogy en­nek a hon­lap­nak nem min­den funk­ci­ó­ja lesz tel­jes kö­rű­en hasz­nál­ha­tó. Meg­aka­dá­lyoz­hat­ja to­váb­bá, hogy a Go­og­le gyűjt­se és fel­dol­goz­za a co­o­kie-k ál­ta­li, a Fel­hasz­ná­ló web­ol­dal­hasz­ná­lat­tal kap­cso­la­tos ada­ta­it (be­le­ért­ve az IP-cí­met is), ha le­töl­ti és te­le­pí­ti a kö­vet­ke­ző lin­ken el­ér­he­tő bön­gé­sző plu­g­int. https://​​google.​com/​dlpage/​gao​ptou​t?​hl=hu
 27. Fa­ce­book pi­xel
 28. A Fa­ce­book-kép­pont olyan kód, amely­nek a se­gít­sé­gé­vel a hon­la­pon je­len­tés ké­szül a kon­ver­zi­ók­ról, cél­kö­zön­sé­gek ál­lít­ha­tók össze, és az ol­dal tu­laj­do­no­sa rész­le­tes elem­zé­si ada­to­kat kap a lá­to­ga­tók hon­lap hasz­ná­la­tá­ról. A Fa­ce­book re­mar­ke­ting pi­xel kö­ve­tő­kód se­gít­sé­gé­vel a web­ol­dal lá­to­ga­tó­i­nak sze­mély­re sza­bott aján­la­to­kat, hir­de­té­se­ket je­le­nít­het meg a Fa­ce­book fe­lü­le­tén. A Fa­ce­book re­mar­ke­ting lis­ta nem al­kal­mas sze­mély­azo­no­sí­tás­ra. A Fa­ce­book Pi­xel­lel / Fa­ce­book-kép­pont­tal kap­cso­la­to­san to­váb­bi in­for­má­ci­ót itt ta­lál­hat: https://​​fac​eboo​k.​com/​bus​ines​s/​help/​651​2947​0501​6616
 29. Kö­zös­sé­gi ol­da­lak
 30. Az adat­gyűj­tés té­nye, a ke­zelt ada­tok kö­re: Fa­ce­book/Go­og­le+/Twit­ter/Pin­te­rest/You­tu­be/Ins­ta­gram stb. kö­zös­sé­gi ol­da­la­kon re­giszt­rált ne­ve, il­let­ve a fel­hasz­ná­ló nyil­vá­nos pro­fil­ké­pe.
 31. Az érin­tet­tek kö­re: Va­la­mennyi érin­tett, aki re­giszt­rált a Fa­ce­book/Go­og­le+/Twit­ter/Pin­te­rest/You­tu­be/Ins­ta­gram stb. kö­zös­sé­gi ol­da­la­kon, és „láj­kol­ta” a Szol­gál­ta­tó kö­zös­sé­gi ol­da­lát, il­let­ve a kö­zös­sé­gi ol­da­lon ke­resz­tül fel­vet­te a kap­cso­la­tot az adat­ke­ze­lő­vel.
 32. Az adat­gyűj­tés cél­ja: A kö­zös­sé­gi ol­da­la­kon, a web­ol­dal egyes tar­tal­mi ele­me­i­nek, ter­mé­ke­i­nek, ak­ci­ó­i­nak vagy ma­gá­nak a web­ol­dal­nak a meg­osz­tá­sa, il­let­ve „láj­ko­lá­sa”, kö­ve­té­se, nép­sze­rű­sí­té­se.
 33. Az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­ma, az ada­tok tör­lé­sé­nek ha­tár­ide­je, az ada­tok meg­is­me­ré­sé­re jo­go­sult le­het­sé­ges adat­ke­ze­lők sze­mé­lye és az érin­tet­tek adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos jo­ga­i­nak is­mer­te­té­se: Az ada­tok for­rá­sá­ról, azok ke­ze­lé­sé­ről, il­let­ve az át­adás mód­já­ról, és jog­alap­já­ról az adott kö­zös­sé­gi ol­da­lon tá­jé­ko­zód­hat az érin­tett. Az adat­ke­ze­lés a kö­zös­sé­gi ol­da­la­kon va­ló­sul meg, így az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­má­ra, mód­já­ra, il­let­ve az ada­tok tör­lé­si és mó­do­sí­tá­si le­he­tő­sé­ge­i­re az adott kö­zös­sé­gi ol­dal sza­bá­lyo­zá­sa vo­nat­ko­zik.
 34. Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja: az érin­tett ön­kén­tes hoz­zá­já­ru­lá­sa sze­mé­lyes ada­tai ke­ze­lé­sé­hez a kö­zös­sé­gi ol­da­la­kon.
 35. Ügy­fél­kap­cso­la­tok és egyéb adat­ke­ze­lé­sek
 36. Amennyi­ben az adat­ke­ze­lő szol­gál­ta­tá­sa­ink igény­be­vé­te­le so­rán kér­dés me­rül­ne fel, eset­leg prob­lé­má­ja len­ne az érin­tett­nek, a hon­la­pon meg­adott mó­do­kon (te­le­fon, e-mail, kö­zös­sé­gi ol­da­lak stb.) kap­cso­lat­ba lép­het az adat­ke­ze­lő­vel.
 37. Adat­ke­ze­lő a be­ér­ke­zett e-mai­le­ket, üze­ne­te­ket, te­le­fo­non, Fa­ce­book-on stb. meg­adott ada­to­kat az ér­dek­lő­dő ne­vé­vel és e-mail cí­mé­vel, va­la­mint más, ön­ként meg­adott sze­mé­lyes ada­tá­val együtt, az adat­köz­lés­től szá­mí­tott leg­fel­jebb 2 év el­tel­té­vel tör­li.
 38. E tá­jé­koz­ta­tó­ban fel nem so­rolt adat­ke­ze­lé­sek­ről az adat fel­vé­te­le­kor adunk tá­jé­koz­ta­tást.
 39. Ki­vé­te­les ha­tó­sá­gi meg­ke­re­sés­re, il­le­tő­leg jog­sza­bály fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján más szer­vek meg­ke­re­sé­se ese­tén a Szol­gál­ta­tó kö­te­les tá­jé­koz­ta­tás adá­sá­ra, ada­tok köz­lé­sé­re, át­adá­sá­ra, il­le­tő­leg ira­tok ren­del­ke­zés­re bo­csá­tá­sá­ra.
 40. A Szol­gál­ta­tó ezen ese­tek­ben a meg­ke­re­ső ré­szé­re – amennyi­ben az a pon­tos célt és az ada­tok kö­rét meg­je­löl­te – sze­mé­lyes ada­tot csak annyit és olyan mér­ték­ben ad ki, amely a meg­ke­re­sés cél­já­nak meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz el­en­ged­he­tet­le­nül szük­sé­ges.
 41. Az érin­tet­tek jo­gai
 42. A hoz­zá­fé­rés jo­ga

Ön jo­go­sult ar­ra, hogy az adat­ke­ze­lő­től vissza­jel­zést kap­jon ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy sze­mé­lyes ada­ta­i­nak ke­ze­lé­se fo­lya­mat­ban van-e, és ha ilyen adat­ke­ze­lés fo­lya­mat­ban van, jo­go­sult ar­ra, hogy a sze­mé­lyes ada­tok­hoz és a ren­de­let­ben fel­so­rolt in­for­má­ci­ók­hoz hoz­zá­fé­rést kap­jon.

 1. A he­lyes­bí­tés­hez va­ló jog

Ön jo­go­sult ar­ra, hogy ké­ré­sé­re az adat­ke­ze­lő in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül he­lyes­bít­se a rá vo­nat­ko­zó pon­tat­lan sze­mé­lyes ada­to­kat. Fi­gye­lem­be vé­ve az adat­ke­ze­lés cél­ját, Ön jo­go­sult ar­ra, hogy kér­je a hi­á­nyos sze­mé­lyes ada­tok – egye­bek mel­lett ki­egé­szí­tő nyi­lat­ko­zat út­ján tör­té­nő – ki­egé­szí­té­sét.

 1. A tör­lés­hez va­ló jog

Ön jo­go­sult ar­ra, hogy ké­ré­sé­re az adat­ke­ze­lő in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül tö­röl­je a rá vo­nat­ko­zó sze­mé­lyes ada­to­kat, az adat­ke­ze­lő pe­dig kö­te­les ar­ra, hogy Ön­re vo­nat­ko­zó sze­mé­lyes ada­to­kat in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül tö­röl­je meg­ha­tá­ro­zott fel­té­te­lek ese­tén.

 1. Az el­fe­led­te­tés­hez va­ló jog

Ha az adat­ke­ze­lő nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta a sze­mé­lyes ada­tot, és azt tö­röl­ni kö­te­les, az el­ér­he­tő tech­no­ló­gia és a meg­va­ló­sí­tás költ­sé­ge­i­nek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­te­szi az éssze­rű­en el­vár­ha­tó lé­pé­se­ket – ide­ért­ve tech­ni­kai in­téz­ke­dé­se­ket – an­nak ér­de­ké­ben, hogy tá­jé­koz­tas­sa az ada­to­kat ke­ze­lő adat­ke­ze­lő­ket, hogy Ön ké­rel­mez­te a szó­ban for­gó sze­mé­lyes ada­tok­ra mu­ta­tó lin­kek vagy e sze­mé­lyes ada­tok má­so­la­tá­nak, il­let­ve má­sod­pél­dá­nyá­nak tör­lé­sét.

 1. Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz va­ló jog

Ön jo­go­sult ar­ra, hogy ké­ré­sé­re az adat­ke­ze­lő kor­lá­toz­za az adat­ke­ze­lést, ha az aláb­bi fel­té­te­lek va­la­me­lyi­ke tel­je­sül:

 • Ön vi­tat­ja a sze­mé­lyes ada­tok pon­tos­sá­gát, ez eset­ben a kor­lá­to­zás ar­ra az idő­tar­tam­ra vo­nat­ko­zik, amely le­he­tő­vé te­szi, hogy az adat­ke­ze­lő el­len­őriz­ze a sze­mé­lyes ada­tok pon­tos­sá­gát;
 • az adat­ke­ze­lés jog­el­le­nes, és Ön el­len­zi az ada­tok tör­lé­sét, és ehe­lyett ké­ri azok fel­hasz­ná­lá­sá­nak kor­lá­to­zá­sát;
 • az adat­ke­ze­lő­nek már nincs szük­sé­ge a sze­mé­lyes ada­tok­ra adat­ke­ze­lés cél­já­ból, de Ön igény­li azo­kat jo­gi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, ér­vé­nye­sí­té­sé­hez vagy vé­del­mé­hez;
 • Ön til­ta­ko­zott az adat­ke­ze­lés el­len; ez eset­ben a kor­lá­to­zás ar­ra az idő­tar­tam­ra vo­nat­ko­zik, amíg meg­ál­la­pí­tás­ra nem ke­rül, hogy az adat­ke­ze­lő jo­gos in­do­kai el­sőbb­sé­get él­vez­nek-e Ön jo­gos in­do­ka­i­val szem­ben.
 1. Az adat­hor­doz­ha­tó­ság­hoz va­ló jog

Ön jo­go­sult ar­ra, hogy az Ön­re vo­nat­ko­zó, ál­ta­la egy adat­ke­ze­lő ren­del­ke­zé­sé­re bo­csá­tott sze­mé­lyes ada­to­kat ta­golt, szé­les kör­ben hasz­nált, gép­pel ol­vas­ha­tó for­má­tum­ban meg­kap­ja, to­váb­bá jo­go­sult ar­ra, hogy eze­ket az ada­to­kat egy má­sik adat­ke­ze­lő­nek to­váb­bít­sa anél­kül, hogy ezt aka­dá­lyoz­ná az az adat­ke­ze­lő, amely­nek a sze­mé­lyes ada­to­kat a ren­del­ke­zé­sé­re bo­csá­tot­ta (…)

 1. A til­ta­ko­zás­hoz va­ló jog

A jo­gos ér­de­ken, il­let­ve a köz­ha­tal­mi jo­go­sít­vá­nyon, mint jog­ala­po­kon ala­pu­ló adat­ke­ze­lé­sek ese­té­ben Ön jo­go­sult ar­ra, hogy a sa­ját hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos okok­ból bár­mi­kor til­ta­koz­zon sze­mé­lyes ada­ta­i­nak a (…) ke­ze­lé­se el­len, ide­ért­ve az em­lí­tett ren­del­ke­zé­se­ken ala­pu­ló pro­fil­al­ko­tást is.

 1. Til­ta­ko­zás köz­vet­len üz­let­szer­zés es­tén

Ha a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­se köz­vet­len üz­let­szer­zés ér­de­ké­ben tör­té­nik, Ön jo­go­sult ar­ra, hogy bár­mi­kor til­ta­koz­zon a rá vo­nat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok e cél­ból tör­té­nő ke­ze­lé­se el­len, ide­ért­ve a pro­fil­al­ko­tást is, amennyi­ben az a köz­vet­len üz­let­szer­zés­hez kap­cso­ló­dik. Ha Ön til­ta­ko­zik a sze­mé­lyes ada­tok köz­vet­len üz­let­szer­zés ér­de­ké­ben tör­té­nő ke­ze­lé­se el­len, ak­kor a sze­mé­lyes ada­tok a to­váb­bi­ak­ban e cél­ból nem ke­zel­he­tők.

 1. Au­to­ma­ti­zált dön­tés­ho­za­tal egye­di ügyek­ben, be­le­ért­ve a pro­fil­al­ko­tást

Ön jo­go­sult ar­ra, hogy ne ter­jed­jen ki Ön­re az olyan, ki­zá­ró­lag au­to­ma­ti­zált adat­ke­ze­lé­sen – ide­ért­ve a pro­fil­al­ko­tást is – ala­pu­ló dön­tés ha­tá­lya, amely rá néz­ve jog­ha­tás­sal jár­na vagy őt ha­son­ló­kép­pen je­len­tős mér­ték­ben érin­te­né.

Az elő­ző be­kez­dés nem al­kal­ma­zan­dó ab­ban az eset­ben, ha a dön­tés:

 • Ön és az adat­ke­ze­lő kö­zöt­ti szer­ző­dés meg­kö­té­se vagy tel­je­sí­té­se ér­de­ké­ben szük­sé­ges;
 • meg­ho­za­ta­lát az adat­ke­ze­lő­re al­kal­ma­zan­dó olyan uni­ós vagy tag­ál­la­mi jog te­szi le­he­tő­vé, amely Ön jo­ga­i­nak és sza­bad­sá­ga­i­nak, va­la­mint jo­gos ér­de­ke­i­nek vé­del­mét szol­gá­ló meg­fe­le­lő in­téz­ke­dé­se­ket is meg­ál­la­pít; vagy
 • Ön ki­fe­je­zett hoz­zá­já­ru­lá­sán ala­pul.
 1. In­téz­ke­dé­si ha­tár­idő

Az adat­ke­ze­lő in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül, de min­den­fé­le­kép­pen a ké­re­lem be­ér­ke­zé­sé­től szá­mí­tott 1 hó­na­pon be­lültá­jé­koz­tat­ja Önt a fen­ti ké­rel­mek nyo­mán ho­zott in­téz­ke­dé­sek­ről.

Szük­ség ese­tén ez 2 hó­nap­pal meg­hosszab­bít­ha­tó. A ha­tár­idő meg­hosszab­bí­tá­sá­ról az adat­ke­ze­lő a ké­se­de­lem oka­i­nak meg­je­lö­lé­sé­vel a ké­re­lem kéz­hez­vé­te­lé­től szá­mí­tott 1 hó­na­pon be­lül tá­jé­koz­tat­ja Önt.

Ha az adat­ke­ze­lő nem tesz in­téz­ke­dé­se­ket Ön ké­rel­me nyo­mán, ké­se­de­lem nél­kül, de leg­ké­sőbb a ké­re­lem be­ér­ke­zé­sé­től szá­mí­tott egy hó­na­pon be­lül tá­jé­koz­tat­ja Önt az in­téz­ke­dés el­ma­ra­dá­sá­nak oka­i­ról, va­la­mint ar­ról, hogy Ön pa­naszt nyújt­hat be va­la­mely fel­ügye­le­ti ha­tó­ság­nál, és él­het bí­ró­sá­gi jog­or­vos­la­ti jo­gá­val.

 1. Az adat­ke­ze­lés biz­ton­sá­ga

Az adat­ke­ze­lő és az adat­fel­dol­go­zó a tu­do­mány és tech­no­ló­gia ál­lá­sa és a meg­va­ló­sí­tás költ­sé­gei, to­váb­bá az adat­ke­ze­lés jel­le­ge, ha­tó­kö­re, kö­rül­mé­nyei és cél­jai, va­la­mint a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek jo­ga­i­ra és sza­bad­sá­ga­i­ra je­len­tett, vál­to­zó va­ló­szí­nű­sé­gű és sú­lyos­sá­gú koc­ká­zat fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si in­téz­ke­dé­se­ket hajt vég­re an­nak ér­de­ké­ben, hogy a koc­ká­zat mér­té­ké­nek meg­fe­le­lő szin­tű adat­biz­ton­sá­got ga­ran­tál­ja, ide­ért­ve, töb­bek kö­zött, adott eset­ben:

 1. a sze­mé­lyes ada­tok ál­ne­ve­sí­té­sét és tit­ko­sí­tá­sát;
 2. a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­sé­re hasz­nált rend­sze­rek és szol­gál­ta­tá­sok fo­lya­ma­tos bi­zal­mas jel­le­gé­nek biz­to­sí­tá­sát, in­teg­ri­tá­sát, ren­del­ke­zés­re ál­lá­sát és el­len­ál­ló ké­pes­sé­gét;
 3. fi­zi­kai vagy mű­sza­ki in­ci­dens ese­tén az ar­ra va­ló ké­pes­sé­get, hogy a sze­mé­lyes ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rést és az ada­tok ren­del­ke­zés­re ál­lá­sát kel­lő idő­ben vissza le­het ál­lí­ta­ni;
 4. az adat­ke­ze­lés biz­ton­sá­gá­nak ga­ran­tá­lá­sá­ra ho­zott tech­ni­kai és szer­ve­zé­si in­téz­ke­dé­sek ha­té­kony­sá­gá­nak rend­sze­res tesz­te­lé­sé­re, fel­mé­ré­sé­re és ér­té­ke­lé­sé­re szol­gá­ló el­já­rást.
 5. Az érin­tett tá­jé­koz­ta­tá­sa az adat­vé­del­mi in­ci­dens­ről

Ha az adat­vé­del­mi in­ci­dens va­ló­szí­nű­sít­he­tő­en ma­gas koc­ká­zat­tal jár a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek jo­ga­i­ra és sza­bad­sá­ga­i­ra néz­ve, az adat­ke­ze­lő in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül tá­jé­koz­tat­ja az érin­tet­tet az adat­vé­del­mi in­ci­dens­ről.

Az érin­tett ré­szé­re adott tá­jé­koz­ta­tás­ban vi­lá­go­san és köz­ért­he­tő­en is­mer­tet­ni kell az adat­vé­del­mi in­ci­dens jel­le­gét, és kö­zöl­ni kell az adat­vé­del­mi tiszt­vi­se­lő vagy a to­váb­bi tá­jé­koz­ta­tást nyúj­tó egyéb kap­cso­lat­tar­tó ne­vét és el­ér­he­tő­sé­ge­it; is­mer­tet­ni kell az adat­vé­del­mi in­ci­dens­ből ere­dő, va­ló­szí­nű­sít­he­tő kö­vet­kez­mé­nye­ket; is­mer­tet­ni kell az adat­ke­ze­lő ál­tal az adat­vé­del­mi in­ci­dens or­vos­lá­sá­ra tett vagy ter­ve­zett in­téz­ke­dé­se­ket, be­le­ért­ve adott eset­ben az adat­vé­del­mi in­ci­dens­ből ere­dő eset­le­ges hát­rá­nyos kö­vet­kez­mé­nyek eny­hí­té­sét cél­zó in­téz­ke­dé­se­ket.

Az érin­tet­tet nem kell tá­jé­koz­tat­ni, ha a kö­vet­ke­ző fel­té­te­lek bár­me­lyi­ke tel­je­sül:

 • az adat­ke­ze­lő meg­fe­le­lő tech­ni­kai és szer­ve­zé­si vé­del­mi in­téz­ke­dé­se­ket haj­tott vég­re, és eze­ket az in­téz­ke­dé­se­ket az adat­vé­del­mi in­ci­dens ál­tal érin­tett ada­tok te­kin­te­té­ben al­kal­maz­ták, kü­lö­nö­sen azo­kat az in­téz­ke­dé­se­ket – mint pél­dá­ul a tit­ko­sí­tás al­kal­ma­zá­sa –, ame­lyek a sze­mé­lyes ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rés­re fel nem jo­go­sí­tott sze­mé­lyek szá­má­ra ér­tel­mez­he­tet­len­né te­szik az ada­to­kat;
 • az adat­ke­ze­lő az adat­vé­del­mi in­ci­denst kö­ve­tő­en olyan to­váb­bi in­téz­ke­dé­se­ket tett, ame­lyek biz­to­sít­ják, hogy az érin­tett jo­ga­i­ra és sza­bad­sá­ga­i­ra je­len­tett, ma­gas koc­ká­zat a to­váb­bi­ak­ban va­ló­szí­nű­sít­he­tő­en nem va­ló­sul meg;
 • a tá­jé­koz­ta­tás arány­ta­lan erő­fe­szí­tést ten­ne szük­sé­ges­sé. Ilyen ese­tek­ben az érin­tet­te­ket nyil­vá­no­san köz­zé­tett in­for­má­ci­ók út­ján kell tá­jé­koz­tat­ni, vagy olyan ha­son­ló in­téz­ke­dést kell hoz­ni, amely biz­to­sít­ja az érin­tet­tek ha­son­ló­an ha­té­kony tá­jé­koz­ta­tá­sát.

Ha az adat­ke­ze­lő még nem ér­te­sí­tet­te az érin­tet­tet az adat­vé­del­mi in­ci­dens­ről, a fel­ügye­le­ti ha­tó­ság, mi­u­tán mér­le­gel­te, hogy az adat­vé­del­mi in­ci­dens va­ló­szí­nű­sít­he­tő­en ma­gas koc­ká­zat­tal jár-e, el­ren­del­he­ti az érin­tett tá­jé­koz­ta­tá­sát.

 1. Adat­vé­del­mi in­ci­dens be­je­len­té­se a ha­tó­ság­nak

Az adat­vé­del­mi in­ci­denst az adat­ke­ze­lő in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül, és ha le­het­sé­ges, leg­ké­sőbb 72 órá­val az­után, hogy az adat­vé­del­mi in­ci­dens a tu­do­má­sá­ra ju­tott, be­je­len­ti az 55. cikk alap­ján il­le­té­kes fel­ügye­le­ti ha­tó­ság­nak, ki­vé­ve, ha az adat­vé­del­mi in­ci­dens va­ló­szí­nű­sít­he­tő­en nem jár koc­ká­zat­tal a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek jo­ga­i­ra és sza­bad­sá­ga­i­ra néz­ve. Ha a be­je­len­tés nem tör­té­nik meg 72 órán be­lül, mel­lé­kel­ni kell hoz­zá a ké­se­de­lem iga­zo­lá­sá­ra szol­gá­ló in­do­ko­kat is.

 1. Pa­nasz­té­te­li le­he­tő­ség

Az adat­ke­ze­lő eset­le­ges jog­sér­té­se el­len pa­nasszal a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság­nál le­het él­ni:

Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság

1125 Bu­da­pest, Szi­lá­gyi Er­zsé­bet fa­sor 22/C.

Le­ve­le­zé­si cím: 1530 Bu­da­pest, Pos­ta­fi­ók: 5.

Te­le­fon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugy­fel­szol­galat@​naih.​hu

 1. Zár­szó

A tá­jé­koz­ta­tó el­ké­szí­té­se so­rán fi­gye­lem­mel vol­tunk az aláb­bi jog­sza­bá­lyok­ra:

 • A ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­se te­kin­te­té­ben tör­té­nő vé­del­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, va­la­mint a 95/46/EK ren­de­let ha­tá­lyon kí­vül he­lye­zé­sé­ről (ál­ta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let) AZ EU­RÓ­PAI PAR­LA­MENT ÉS A TA­NÁCS (EU) 2016/679 REN­DE­LE­TE (2016. áp­ri­lis 27.)
 • évi CXII. tör­vény – az in­for­má­ci­ós ön­ren­del­ke­zé­si jog­ról és az in­for­má­ció­sza­bad­ság­ról (a to­váb­bi­ak­ban: In­fotv.)
 • évi CVI­II. tör­vény – az elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, va­la­mint az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kér­dé­se­i­ről (fő­képp a 13/A. §-a)
 • évi XL­VII. tör­vény – a fo­gyasz­tók­kal szem­be­ni tisz­tes­ség­te­len ke­res­ke­del­mi gya­kor­lat ti­lal­má­ról;
 • évi XL­VI­II. tör­vény – a gaz­da­sá­gi rek­lám­te­vé­keny­ség alap­ve­tő fel­té­te­le­i­ről és egyes kor­lá­ta­i­ról (kü­lö­nö­sen a 6.§-a)
 • évi XC. tör­vény az elekt­ro­ni­kus in­for­má­ció­sza­bad­ság­ról
 • évi C. tör­vény az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lés­ről (ki­fe­je­zet­ten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vé­le­mény a vi­sel­ke­dés­ala­pú on­line rek­lám be­vált gya­kor­la­tá­ra vo­nat­ko­zó EA­SA/IAB-aján­lás­ról
 • A Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és In­for­má­ció­sza­bad­ság Ha­tó­ság aján­lá­sa az elő­ze­tes tá­jé­koz­ta­tás adat­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nye­i­ről
 • Az Eu­ró­pai Par­la­ment és a Ta­nács (EU) 2016/679 ren­de­le­te (2016. áp­ri­lis 27.) a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­se te­kin­te­té­ben tör­té­nő vé­del­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, va­la­mint a 95/46/EK ren­de­let ha­tá­lyon kí­vül he­lye­zé­sé­ről

2018.05.30.

 

Hozzászólások lezárva.