Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek

A https://www.ingyenebook.hu/ por­tál ol­da­la­it Vas­kor Zol­tán üze­mel­te­ti.

Fe­le­lős­ség ki­zá­rá­sa

A ter­ma­lin­fo.hu ol­da­la­i­nak tar­tal­ma ki­zá­ró­lag tá­jé­koz­ta­tó jel­le­gű, az ott hoz­zá­fér­he­tő tar­ta­lom pon­tos­sá­gá­ért, meg­bíz­ha­tó­sá­gá­ért, tel­jes­sé­gé­ért és az ezek­ből ere­dő köz­vet­len vagy köz­ve­tett ká­ro­kért ter­ma­lin­fo.hu por­tál üze­mel­te­tő­je. nem fe­lel.

A ter­ma­lin­fo.hu por­tál har­ma­dik sze­mé­lyek ál­tal üze­mel­te­tett web­ol­da­lak­ra mu­ta­tó lin­ke­ket is tar­tal­maz. Amennyi­ben  tu­do­mást  sze­re­zünk ar­ról, hogy az ál­ta­la lin­kelt ol­dal vagy a lin­ke­lés har­ma­dik sze­mé­lyek jo­ga­it vagy a ha­tá­lyos jog­sza­bá­lyo­kat sér­ti, a lin­ket ha­la­dék­ta­la­nul el­tá­vo­lít­ja a por­tál­ról. Ezen fe­lül. az ál­ta­la hasz­nált lin­kek, il­let­ve az ál­ta­luk le­hív­ha­tó web­ol­da­lak, tar­tal­má­ért sem­mi­lyen fe­le­lős­sé­get nem vál­lal.

ingyenebook.hu tar­tal­ma

 

A honlap célja hogy, hozzáférést és katalógust biztosítson ingyenes és legális ekönyvekhez, ezek szabadon terjeszthetők mindenféle megkötés nélkül.

 

Vas­kor Zol­tán

E-mail: zolicmedbook@gmail.com

Tár­hely szol­gál­ta­tó:

cég­név: Bla­ze­Arts Kft.

szék­hely: 6090 Kun­szent­mik­lós, Dam­ja­nich u. 36. 1/8

E-mail: in­fo@​forpsi.​hu

 

Hozzászólások lezárva.